Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI GOŚCI

Obowiązek Informacyjny Niniejszy dokument („Polityka Prywatności Gości”) został przygotowany przez spółkę Polski Holding Hotelowy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Administrator” lub „my”, lub „PHH”) Celem niniejszej Polityki Prywatności jest dostarczenie informacji o warunkach, zasadach i regułach stosowanych do przetwarzania danych osobowych gości korzystających z usług hoteli i obiektów zarządzanych przez Polski Holding Hotelowy sp. z o.o.  

1. Administrator danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Polski Holding Hotelowy sp. z o.o.  z siedzibą przy ul. Komitetu Obrony Robotników 39G, 02-148 w Warszawie, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 47774.

2. Kontakt z Administratorem danych

W sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym wykonywania przysługujących Państwu praw, przez Administratora zapraszamy do kontaktu z Administratorem za pomocą poczty elektronicznej na adres iod@phh.pl, lub telefonicznie pod numerem 22 65 00 872  lub adres pocztowy : Inspektor Ochrony Danych, Polski Holding Hotelowy sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Komitetu Obrony Robotników 39G, 02-148 Warszawa.

3. Podstawa prawna i cele przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w kontekście korzystania z usług hotelowych dla celów: zawarcia i wykonywania umowy o świadczenie usług hotelowych, w tym zarządzania rezerwacjami, uiszczania płatności, fakturowania, poznania Twoich oczekiwań i dostosowania usług do Twoich indywidulanych potrzeb, obsługą reklamacji, jak również sporządzania danych statystycznych o charakterze handlowym, przeprowadzania ankiet dotyczących poziomu zadowolenia, działań marketingowych, wewnętrznego audytu, zapewnienia bezpieczeństwa na terenie hotelu i obiektu i archiwizowania danych, jest:

a. w zakresie imię, nazwisko, adres, w tym kraj zamieszkania, e-mail, nr telefonu, daty i miejsca korzystania z usług i rodzaj usług – niezbędność zawarcia i wykonywania umowy o świadczenie usług hotelowych (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),

b. w przypadku płatności za usługi kartą kredytową: rodzaj, nr i data ważności karty, kwota i data transakcji, numer potwierdzenia transakcji, imię i nazwisko użytkownika, czasem podpis użytkownika, adres użytkownika; w przypadku płatności za usługi przelewem bankowym: kwota i data transakcji, nr rachunku bankowego, imię i nazwisko posiadacza rachunku – niezbędność zawarcia i wykonywania umowy o świadczenie usług hotelowych (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),

c. w zakresie podanych przez Ciebie preferencji, indywidualnych potrzeb świadczenia usług hotelowych – Twoja zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez zawnioskowanie o dostosowanie usług do tych potrzeb i preferencji (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),

d. w zakresie imię i nazwisko, nr pokoju, okres pobytu, kwoty, forma płatności – prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na konieczności wewnętrznego audytu świadczonych dla Ciebie usług (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),

e. w zakresie danych niezbędnych do wystawienia rachunku lub faktury – obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),

f. w zakresie adresu e-mail, na który wysyłamy Tobie newsletter lub oferty i promocje – Twoja zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), jeżeli taką zgodę Państwo wyrazili, jak również w zakresie dopuszczonym przez prawo – prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na działalności marketingowej wobec klientów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),

g. w zakresie Twojego wizerunku utrwalonego na kamerach przemysłowych – uzasadniony interes Administratora w postaci konieczności ochrony mienia PHH i zapewnienia bezpieczeństwa na terenie hotelu i obiektu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),

h. w zakresie adresu e-mail i dat korzystania z usług hotelowych – uzasadniony interes Administratora wyrażający się w przeprowadzaniu ankiet dotyczących poziomu Twojego zadowolenia z usług hotelowych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

4. Przetwarzanie danych osobowych szczególnie chronionych

Niektóre kategorie danych osobowych są uznawane za szczególnie chronione zgodnie z przepisami o ochronie danych i jako takie podlegają wyższemu poziomowi ochrony i bezpieczeństwa. Zgodnie z przepisami, następujące kategorie danych osobowych są uznawane za szczególnie chronione: (1) rasa lub pochodzenie etniczne; (2) poglądy polityczne; (3) przekonania religijne lub filozoficzne; (4) członkostwo w związkach zawodowych; (5) życie seksualne lub orientacja seksualna; (6) fizyczne lub psychiczne zdrowie lub uwarunkowania; oraz (7) dane genetyczne i dane biometryczne. Administrator nie gromadzi i nie przetwarza Twoich danych szczególnie chronionych, z wyjątkiem sytuacji, w których sam te dane przekażesz np. w związku z prośbą o dostosowanie usług hotelowych do Twoich potrzeb i preferencji i tylko wtedy, gdy jest to dozwolone przez prawo.

5. Źródło pochodzenia danych osobowych

Dane są pozyskiwane bezpośrednio od Ciebie, ale mogą być również pozyskiwane od osoby robiącej rezerwację w Twoim imieniu, z systemu rezerwacyjnego franczyzodawcy lub przez podmiot pośredniczący w rezerwacji hotelu lub obiektu, np. portale rezerwacji hoteli czy za pośrednictwem biur podroży.

6. Odbiorcy i kategorie odbiorców danych osobowych

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane następującym odbiorcom: a) podmiotom świadczącym usługi na zlecenie Administratora, b) podmiotom świadczącym usługi marketingowe, c) franczyzodawcom danej sieci hotelowej. Jeżeli obowiązek taki wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Administrator może też udostępniać Twoje dane osobowe osobom trzecim, w szczególności uprawnionym organom państwowym.

7. Transfer danych do krajów trzecich

W przypadku przekazywania Twoich danych osobowych do franczyzodawcy lub spółki z grupy franczyzodawcy mającej siedzibę w Stanach Zjednoczonych (lub innym tzw. kraju trzecim niezapewniającym odpowiedniego poziomu ochrony), w związku z centralnym systemem rezerwacyjnym usług hotelowych, realizowaną przez franczyzodawcę kontrolą jakości usług świadczonych na Twoją rzecz w hotelach i obiektach, kontrolą opłat franczyzowych, oceną Twojego zadowolenia z usług hotelowych, Twoim uczestnictwem w programie lojalnościowym franczyzodawcy, Administrator przekaże dane wykorzystując mechanizmy zgodne z obowiązującym prawem, które obejmują m.in „Standardowe Klauzule Umowne“ UE.

8. Okres przechowywania danych

Administrator przechowuje Twoje dane osobowe przez okres nie dłuższy niż konieczny do osiągnięcia celów, dla których zebrano dane lub, jeśli jest to konieczne, w celu zachowania zgodności z obowiązującym prawem, w szczególności okres realizacji umowy i okres przedawnienia roszczeń.

9. Przysługujące Państwu uprawnienia

a) Dostęp do danych osobowych. W każdym czasie mogą Państwo skorzystać z prawa dostępu do swoich danych.

b) Sprostowanie i uzupełnienie danych. Mają Państwo prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących Twoich danych osobowych, które są nieprawidłowe, a także żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.

c) Prawo do usunięcia danych. Mają Państwo prawo do żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących Twoich danych osobowych w każdym z następujących przypadków:

 • gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 • gdy dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • gdy dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie polskim.

Administrator nie będzie mógł jednak usunąć Twoich danych osobowych w zakresie, w jakim ich przetwarzanie będzie niezbędne (i) do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, (ii) do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego, (iii) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

d) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Mają Państwo prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania w przypadkach gdy:

 • kwestionują Państwo prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiają się Państwo usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Państwu, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

e) Prawo do cofnięcia zgody. W zakresie w jakim przetwarzanie Twoich danych następuje w oparciu o Twoją zgodę, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

f) Prawo do przenoszenia danych. Mają Państwo prawo otrzymać od Administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe dotyczące Ciebie, które dostarczyli Państwo w związku z korzystaniem z usług hotelowych. Mają Państwo także prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi.

g) Prawo do skargi. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Uprawnienia, o których mowa w pkt. a)-g) powyżej można wykonać poprzez skontaktowanie się z Administratorem.

10. Informacja dot. istnienia obowiązku podania danych

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy z PHH, a ich niepełne przekazanie może skutkować tym, że nie uzyskają Państwo wszystkich korzyści, jakie oferuje nasza sieć hoteli i obiektów.

11. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Administrator nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania w oparciu o przekazane przez Ciebie dane osobowe.

OGÓLNA POLITYKA PRYWATNOŚCI

Dokładamy wszelkich starań, aby w odpowiedni sposób zabezpieczyć Twoje dane osobowe i w przejrzysty sposób przedstawić Tobie w jaki sposób z nich korzystamy. Od 25 maja 2018 roku rozpoczną stosowanie nowe europejskie przepisy o ochronie danych w postaci Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1) („RODO”). W związku z tym chcielibyśmy poinformować Ciebie o przetwarzaniu Twoich danych osobowych, które nam podajesz w związku z chęcią otrzymywania od nas komunikacji marketingowej, w tym ofert dotyczących naszych produktów i usług na zasadach ich przetwarzania po dniu 25 maja 2018 roku. Niniejsza Polityka Prywatności przygotowana przez Polski Holding Hotelowy sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Komitetu Obrony Robotników 39G, 02-148 w Warszawie, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 47774 (dalej jako „Administrator” lub „PHH”) jest skierowana do osób zainteresowanych ofertą naszych hoteli i obiektów. Jako administrator Twoich danych przetwarzamy je do celów marketingu bezpośredniego PHH, w tym prezentowania usług i produktów oferowanych przez PHH.

Kto odpowiada za Twoje dane osobowe i jak się z nami skontaktować?

1. Administratorem danych osobowych jest Polski Holding Hotelowy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Komitetu Obrony Robotników 39G, 02-148 w Warszawie.

2. We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych, w tym korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych drogą elektroniczną na adres e-mail iod@phh.pl, lub pisemnie na adres i dane Administratora wskazane powyżej.

Na jakiej podstawie i w jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?

1. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celach, dla jakich zostały podane lub zebrane.

2. Dane osobowe mogą być przetwarzane na zasadach uregulowanych w RODO i innych obowiązujących przepisach wyłącznie w przypadkach gdy:

 • wyraziłeś na to dobrowolną zgodę,
 • jest to niezbędne do zawarcia, bądź wykonania umowy,
 • wynika to z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

3. Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:

a. w celu marketingu bezpośredniego PHH, w tym prezentowania usług i produktów oferowanych przez PHH oraz przesyłania informacji handlowej drogą elektroniczną. Podstawę do przetwarzania stanowi Twoja dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

b. w celu realizacji usługi Newslettera:

 • Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Administratora wiadomości w formie elektronicznej, zawierającej informacje handlowe oraz marketingowe dotyczące Administratora oraz oferowanych przez niego bądź jego partnerów usług lub produktów,
 • Zapisanie się do usługi Newsletter następuje poprzez udostępnienie wskazanych w formularzu danych osobowych, w szczególności adresu e-mail oraz wyrażenia zgody na ich wykorzystanie na potrzeby działań marketingu bezpośredniego oraz przesyłania informacji handlowych,
 • Możesz w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach tej usługi.

c. w celu przesłania zapytania ofertowego,

d. w celu realizacji usługi i zamówienia, w tym wykonania umowy,

e. w celu realizacji procesów rekrutacyjnych.

Informacja o wymogu podania danych osobowych.

1. Podanie danych osobowych do wykorzystania w celach marketingowych oraz Newslettera jest dobrowolne.

2. Nie podanie danych osobowych może skutkować niemożnością realizacji niektórych usług, stanowiących cel przetwarzania (niezbędność wykonania umowy).

3. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe ?

4. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, dla realizacji, których dane te są przetwarzane, tj. przez okres prowadzenia działań marketingowych lub do momentu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu, złożenia wniosku o ograniczenie przetwarzania czy usunięcie danych, bądź wynikających z innych przepisów prawa.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

1. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, tj. dostawcom usług IT lub współpracującym z PHH partnerom, w ramach wykonywania przez nich czynności, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

2. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych, gdy obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa.

3. Twoje dane osobowe w przypadku usług świadczonych przez firmy zewnętrzne mogą być przekazywane do odbiorców mających siedzibę lub przetwarzających dane osobowe w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), wyłącznie przy zachowaniu wymaganych przez RODO środków bezpieczeństwa opisanych poniżej.

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

1. W przypadku przekazywania Twoich danych osobowych do państw trzecich, tj. do odbiorców mających siedzibę poza Europejski Obszar Gospodarczy lub Szwajcarią w krajach, które według Komisji Europejskiej nie zapewniają wystarczającej ochrony danych (kraje trzecie niezapewniające odpowiedniego poziomu ochrony), Administrator je przekazuje wykorzystując mechanizmy zgodne z obowiązującym prawem, które obejmują m.in.

a. „Standardowe Klauzule Umowne“ UE,

b. uzyskanie certyfikatu zgodności z Tarczą Prywatności przez osobę trzecią (w przypadku, gdy posiada siedzibę w Stanach Zjednoczonych), c. gdy przekazywanie danych następuje do kraju trzeciego, wobec którego Komisja Europejska stwierdziła na podstawie decyzji, że państwo trzecie spełnia odpowiedni poziom ochrony.

2. Więcej informacji o istniejących zabezpieczeniach wdrożonych przez Administratora w celu zapewnienia przetwarzania danych osobowych zgodnie z odpowiednimi przepisami oraz o możliwościach uzyskania kopii danych lub o miejscu udostępnienia danych można uzyskać kontaktując się z nami w sposób wskazany w pkt 1 powyżej.

Jakie masz prawa wobec danych osobowych ?

1. Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

2. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, masz prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

3. W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany – przysługuje Ci także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz te dane przesłać innemu administratorowi danych.

4. W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane dla celów marketingu bezpośredniego, możesz w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych na potrzeby takiego marketingu, w zakresie, w jakim przetwarzanie związane jest z takim marketingiem.

5. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Ochrony Danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych lub bezpośrednio z organem nadzorczym (w zakresie prawa do wniesienia skargi do tego organu).  

Polityka plików cookies

1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Administratora. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

3. Pliki cookies mogą być wykorzystywane w następujących celach: i. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; ii. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła; iii. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych informacji reklamowych.

4. W ramach Serwisu stosowane mogą być dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

5. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

6. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

7. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

8. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookies wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.

9. Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

10. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google, użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: Ustawienia reklam Google.

11. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.

Best Western Plus Hotel Olsztyn Old Town | Olsztyn | Konferencje | Best Western Plus Hotel Olsztyn Old Town

Centrum Konferencyjno-Bankietowe

cztery w pełni wyposażone sale konferencyjne oraz sala bankietowa
Best Western Plus Hotel Olsztyn Old Town | Olsztyn | Restauracja | Best Western Plus Hotel Olsztyn Old Town

Restauracja hotelowa

lokalne produkty, kreatywna kuchnia


Oficjalna strona
Rezerwuj bezpośrednio

 

Atrakcyjna lokalizacja
tylko 3 min od centrum
Starego Miasta

 

Świetna baza noclegowa
dla chcących poznać
Olsztyn i okolice

 

Hotelowa restauracja
pyszne dania kuchni polskiej
i europejskiej